Privacybeleid

In dit privacybeleid vertellen we hoe Sol et Vita NV je persoonlijke informatie gebruikt en beschermt. We kunnen dit beleid wijzigen door deze pagina bij te werken.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Sol et Vita NV, Galgenstraat 32, 3110 Rotselaar, België, KBO BE0451781557 (hierna: Sol et Vita).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op deze website en door het op deze website vermelde emailadressen doorsturen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.  Sol et Vita leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en ook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht over het “recht van de elektronische economie”.

1.2.  Sol et Vita stelt zich met deze Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.   De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Sol et Vita.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.   Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 1. Categorie 1, zonder registratie: je IP-adres, surfgedrag en zoektermen;
 2. Categorie 2: je e-mailadres en wachtwoord;
 3. Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief je e-mailadres;
 4. Categorie 4: de inhoud van je winkelwagen;
 5. Categorie 5: je adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.  Sol et Vita kan je gegevens (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. Tijdens je registratie en gebruik van de website;

2.3.   De website maakt gebruik van cookies die mogelijk een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen over het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.   Algemene doeleinden
Sol et Vita zal de vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Sol et Vita om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 2. Categorie 2: het beheer van je account op deze website met het oog op het gebruik door onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 3. Categorie 3: het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 4. Categorie 4: het bewaren van je winkelmandje, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 5. Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.   Direct marketing
De persoonsgegevens zullen ook gebruikt kunnen worden voor direct marketing, als je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Als je al bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Sol et Vita je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Sol et Vita, haar producten en/of diensten. Sol et Vita kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Sol et Vita bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijf link te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.   Doorgifte aan derden
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Sol et Vita, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Sol et Vita failliet gaat, kan zulks betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Sol et Vita geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Sol et Vita zal in redelijkheid proberen je van tevoren op de hoogte te brengen van het feit dat Sol et Vita je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Sol et Vita zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.   Wettelijke vereisten
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Sol et Vita je Persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Sol et Vita zal in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Sol et Vita.

Artikel 5 – Je rechten

5.1.   Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, en ook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

5.2.   Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Sol et Vita. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3.   Recht van verzet
Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moet je geen redenen op te geven.

5.4.   Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.   Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.   Uitoefening van je rechten
Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, per post naar Sol et Vita of door gebruik te maken van het onderdeel Contacteer ons op de Website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

5.7.   Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van je Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.   Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.   Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.   In geen geval kan Sol et Vita aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.   Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers en eventueel aan dienstverleners zoals een betaalprovider voor de verwerking van je betaling of koeriers voor de verzending van je bestelling.Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, aangestelden en dienstverleners, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op je pc, tablet of telefoon plaatsten op het moment dat je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw website bezoek opgeslagen. Onze website gebruikt cookies om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Met cookies kunnen we je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek of je winkelwagen onthouden. 

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Dankzij functionele cookies kunnen wij je winkelwagen onthouden en je voorkeuren opslaan. Hiermee krijg je een betere gebruikerservaring.

Marketing cookies

Dankzij marketing cookies kunnen we je gepersonaliseerde nieuwsbrieven sturen, relevante promoties en content tonen en informatie over je bestelling sturen via e-mail.

Mailpoet

Onze marketing e-mails worden verstuurd via MailPoet. Marketing emails ontvang je alleen als je je hiervoor hebt aangemeld. Afmelden kan via de ‘afmelden’ knop onderaan alle marketing e-mails. Service e-mails over je bestelling ontvang je automatisch. Wij analyseren met MailPoet jouw e-mailbetrokkenheid als klant niet.

Analytische cookies

Dankzij analytische cookies kunnen wij een steeds betere ervaring bieden. Alle data die wordt gebruikt is volledig anoniem.

Plausible.io

Plausible.io verzamelt informatie over hoe de website wordt gebruikt. Het geeft inzicht in bezoekersgedrag. Deze gegevens zijn anoniem en helpen ons om ons website te verbeteren.
Databeleid: https://plausible.io/data-policy

Cookie instellingen aanpassen

Dat kun je in je eigen browser doen. In elke browser kun je aangeven welke cookies je wel en welke cookies je niet accepteert.

Contact

Voor meer informatie over onze privacy voorwaarden, voor vragen, of om een klacht in te dienen, neem contact met ons op via of via Sol et Vita NV, Galgenstraat 32, 3110 Rotselaar, België.

Mocht je niet tevreden zijn over onze reactie op jouw klacht, dan heb je het recht om jouw klacht in te dienen bij de gegevens beschermings autoriteit. Je kunt je lokale gegevens beschermings autoriteit contacten of onze Gegevensbeschermingsautoriteit.

Winkelwagen
Scroll naar boven